ठूलो परिणामा लागुऔषध सहित ५ पक्राउ विस्तिरविवरण आउन वाकी