राष्ट्रपतिद्वारा कृष्ण मन्दिर पुगेर प्रसाद ग्रहण

sf7df8f}F, ^ ebf} -/f;;_ z'qmjf/ >Ls[i0fhGdfi6dLsf] cj;/df /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L nlntk'/sf] kf6g b/jf/df /x]sf] >Ls[i0fsf] dlGb/ bz{g ub}{ . t:jL/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ललितपुरको पाटनस्थिति कृष्ण मन्दिर पुगी प्रसाद ग्रहण गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मन्दिरभित्र प्रवेश नगरिकनै पुजारीबाट फूल प्रसाद ग्रहण गरेर फर्केकी थिइन् । फूल प्रसाद ग्रहण पछि उनले पुजारीलाई दक्षिणा पनि दिएकी थिइन् ।

कृष्णमन्दिर परिसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले स्वागत गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा ललितपुर क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुको साथै दर्शनार्थीहरुलाई पनि केही समय मन्दिरमा पूजा गर्न रोकिएको थियो ।