राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण सम्पन्न, नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश

/fi6«klt ;L :jb]z k|:yfg sf7df8f}F, @^ c;f]h -/f;;_ lrlgofF /fi6«klt ;L lrglkmª g]kfnsf] b''O{lbg] /fhsLo e|d0f k"/f u/L cfOtaf/ :jb]z kms{g] qmddf clejfbg ug'{x'Fb} . t:jL/ M gjLg kf}8]n